Question 6

Làm thế nào tôi có thể tham gia?

Hội đồng thành phố sẽ tổ chức các buổi điều trần để lấy ý kiến của công chúng về nơi nên vẽ các tuyến quận. Bạn có thể gửi ý kiến công khai, bao gồm cả bản đồ dự thảo được đề xuất, bằng cách gửi email tới districts@cityofchino.org.

Show All Answers

1. Question 1
2. Question 2
3. Question 3
4. Question 4
5. Question 5
6. Question 6