Question 5

Hội đồng Thành phố của chúng ta sẽ thông báo cho công chúng như thế nào về việc tái phân chia khu?

Hội đồng Thành phố sẽ liên hệ với các phương tiện truyền thông địa phương để công khai quá trình tái phân chia khu. Ngoài ra, chúng tôi sẽ cố gắng thông báo cho các nhóm cộng đồng thuộc nhiều loại khác nhau về quy trình tái phân chia khu. Các phiên điều trần công khai của chúng tôi sẽ được cung cấp bằng các ngôn ngữ hiện hành nếu cư dân gửi yêu cầu trước. Hội đồng Thành phố sẽ thông báo cho công chúng về các buổi điều trần tái phân chia khu, đăng bản đồ trực tuyến trước khi thông qua, và tạo một trang web dành riêng cho tất cả các thông tin liên quan về quy trình tái phân chia khu.

Show All Answers

1. Question 1
2. Question 2
3. Question 3
4. Question 4
5. Question 5
6. Question 6