Paano ako makikisali?

Ang Konseho ng Lunsod ay magsasagawa ng mga pagdinig upang makatanggap ng pampublikong input sa kung saan dapat iguhit ang mga linya ng distrito. Maaari ka ring magsumite ng mga pampublikong komento, kasama ang iminungkahing mga draft na mapa, sa pamamagitan ng pag-email sa districts@cityofchino.org.

Show All Answers

1. Ano ang muling pagdidistrito?
2. Bakit mahalaga sa akin ang muling pagdidistrito?
3. Ano ang hitsura ng mayroon nang mga distrito ng konseho?
4. Anong pamantayan ang gagamitin ng aming Konseho ng Lungsod sa pagguhit ng mga linya ng distrito?
5. Paano aabisuhan ng aming Konseho ng Lungsod ang publiko tungkol sa muling pagdidistrito?
6. Paano ako makikisali?