Anong pamantayan ang gagamitin ng aming Konseho ng Lungsod sa pagguhit ng mga linya ng distrito?

Sa sukat na magagawa, ang mga linya ng distrito ay gagamitin gamit ang mga sumusunod na pamantayan:

(1) mga geograpikal na magkadikit na distrito (ang bawat distrito ng konseho ng lungsod ay dapat magbahagi ng isang karaniwang hangganan sa susunod),

(2) ang heograpikong integridad ng mga lokal na kapitbahayan o pamayanan ay igagalang sa paraang binabawasan ang pagkakabahagi nito,

(3) ang integrasyong pang-heyograpiya ng isang lungsod ay igagalang sa paraang minimize ang paghati nito,

(4) madaling makilala ang mga hangganan na sumusunod sa natural o artipisyal na hadlang (mga ilog, lansangan, daanan ng tren, linya ng riles, atbp..), at

(5) mga linya ay dapat iguhit upang hikayatin ang pagiging geographic. Bilang karagdagan, ang mga hangganan ay hindi dapat iguhit para sa mga layunin ng pagkiling o diskriminasyon laban sa isang partidong pampulitika.

Show All Answers

1. Ano ang muling pagdidistrito?
2. Bakit mahalaga sa akin ang muling pagdidistrito?
3. Ano ang hitsura ng mayroon nang mga distrito ng konseho?
4. Anong pamantayan ang gagamitin ng aming Konseho ng Lungsod sa pagguhit ng mga linya ng distrito?
5. Paano aabisuhan ng aming Konseho ng Lungsod ang publiko tungkol sa muling pagdidistrito?
6. Paano ako makikisali?